Algemene voorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden Desta Trading BV

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Lelystad onder nummer 39056732.

Artikel 1            Geldigheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten door Desta Trading BV gevestigd te Urk, hierna te noemen Desta Trading BV, aangegaan.
De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van Desta Trading BV zijn algemene voorwaarden.

1.3  Bijzondere van de voorwaarden van Desta Trading BV afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2            Algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden
Desta Trading BV aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

2.2  Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Desta Trading BV onverlet, tenzij deze strijdig met die algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden.

2.3  Algemene voorwaarden worden slechts door Desta Trading BV aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 3            Aanbiedingen
Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De opgegeven prijzen gelden voor levering af bedrijf of magazijn van Desta Trading BV, exclusief omzetbelasting en exclusief emballage.

Gegevens in drukwerken verstrekt door Desta Trading BV zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht, zij binden Desta Trading BV niet.

Artikel 4            Afspraken
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Desta Trading BV binden hem niet, voorzover ze door Desta Trading BV niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben. 

Artikel 5            Overeenkomst
De overeenkomst van koop en verkoop van goederen, wordt eerst bindend voor Desta Trading BV door zijn schriftelijke bevestiging.

Elke met Desta Trading BV aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Desta Trading BV zonodig informatie betreffende hem opvraagt.

5.3  Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur enz, alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Desta Trading BV bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

Artikel 6          Prijzen
Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.

Prijslijsten en reclamematerialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Desta Trading BV niet.

Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend.

Indien de prijsfluctuaties meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.

Artikel 7            Gedeeltelijke levering
Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel “Betaling”.

Artikel 8            Emballage
Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage is ter beoordeling van Desta Trading BV.

Artikel 9            Aanbetaling
Desta Trading BV is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Desta Trading BV de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

Artikel 10           Vervoer
De verzending geschiedt op de wijze als door Desta Trading BV aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals o.a. door snel- of expresseverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

Artikel 11      Leveringstermijnen
De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Desta Trading BV schriftelijk ingebreke te stellen.

De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Desta Trading BV zijn de goederen te leveren.

Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijnen niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 12           Meer- en minderwerk
Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking. 

12.3                  Door Desta Trading BV te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. 

12.4                  De toepasselijkheid van het in artikel 7A:1646 BW bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 13           Wijziging van de opdracht
Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Desta Trading BV ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoering van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.  

Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Desta Trading BV buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 14           Annuleren
14.1                  Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Desta Trading BV reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Opdrachtgever zal eveneens aan Desta Trading BV als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Desta Trading BV te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.

Artikel 15           Reclame
15.1                  Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Desta Trading BV terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering Desta Trading BV wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

15.2                  Desta Trading BV dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

15.3                  Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundige komen voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

Indien de reclame naar het oordeel van Desta Trading BV c.q. de onafhankelijke deskundige juist is, zal hij hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

Artikel 16           Garantie
16.1                  Gedurende een nader overeengekomen periode na levering verleend Desta Trading BV aan de opdrachtgever schriftelijk garantie voor materiaal- en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik ontstaan. Desta Trading BV zijn garantie geldt niet indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, onvoldoende onderhoud, van andere oorzaken dan van materiaal- en fabricagefouten of indien Desta Trading BV na overleg met de opdrachtgever gebruikt materiaal of gebruikte goederen levert. Garantie is nimmer van toepassing op producten, of delen daarvan, die aan normale slijtage onderhevig zijn. Tevens is alles aflopende garantie!

16.2                  Voor alle goederen en materialen die Desta Trading BV niet zelf vervaardigd verleend hij nooit meer garantie dan door zijn leverancier aan hem wordt gegeven. Garantie wordt slechts verstrekt op geleverde materialen, doch niet op loon of uren, deze worden in rekening gebracht.

16.3                  Voor verkochte en geleverde goederen met fabrieks- resp. importeurs- of groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

Artikel 17           Retentierecht
17.1                  Wanneer Desta Trading BV goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft ter uitvoering van de opdracht, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Desta Trading BV heeft dit retentierecht eveneens op eerdere overeenkomsten die de opdrachtgever nog verschuldigd is.

Artikel 18          Aansprakelijkheid
18.1                  Desta Trading BV is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van: Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven; Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld; Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken; Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik; Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht en/of onderhoudsmiddelen; Enige andere van buiten afkomende oorzaak.  

18.2                  Desta Trading BV is slechts aansprakelijk, voorzover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voorzover ontstaan door schuld van Desta Trading BV of van hen, die door Desta Trading BV te werk zijn gesteld.  

18.3                  Desta Trading BV zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld. 

Artikel 19           Overmacht
19.1                  Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Desta Trading BV of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Desta Trading BV, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Desta Trading BV, dan wil in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Desta Trading BV overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder at de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.  

19.2                  Desta Trading BV is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.  

Artikel 20      Eigendomsvoorbehoud
20.1                  Zolang Desta Trading BV geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop/verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Desta Trading BV. 

20.2                  Desta Trading BV heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.

20.3                  Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 21       Wanprestatie en ontbinding
21.1                  Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds ingebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.

21.2                  Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Desta Trading BV ingeval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze.     

21.3                  De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft Desta Trading BV eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surséance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Desta Trading BV op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.  

Artikel 22           Betaling
22.1                  Betaling dient contant te geschieden na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.  

22.2                  Desta Trading BV is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.     

22.3                  Desta Trading BV is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.     

22.4                  De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 50,--. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat Desta Trading BV zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitenrechtelijke kosten.

Artikel 23           Toepasselijk recht
23.1                  Op alle door Desta Trading BV gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 24           Geschillen
24.1                  Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de woon- c.q. vestigingsplaats van Desta Trading BV, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voorzover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

Artikel 25           Ruilen
25.1                  Artikelen mogen binnen 8 dagen geruild worden, verzendkosten worden hierbij nimmer vergoed! 
De eerste keer is altijd omruilen, mocht het zadel daarna nog niet passen krijgt u uw geld terug.Bij andere producten geven wij geen geld terug maar een tegoedbon. Indien wij niets anders hebben krijgt u gewoon uw geld terug.

Onverminderd het vermelde in het vorig lid van dit artikel behoudt Desta Trading BV zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.